well - колодец; скважина; источник - absorbing well - abyssinian well -
Высотные работы - промышленный альпинизм
well

колодец; скважина; источник
- absorbing well
- abyssinian well
- air well
- artesian well
- bleeder well
- bored well
- bow well
- cased well
- clarification well
- collecting well
- combination well
- completely penetrating well
- compound well
- confined well
- control well
- deep well
- discharging well
- disposal well
- drain well
- dredging well
- driven well
- dry well
- dug well
- dump well
- ebbing well
- elevator well
- escalator well
- filter well
- float well
- flowing well
- fully penetrating well
- gauge well
- gravity well
- groundwater well
- horizontal filter well
- hot well
- imperfect well
- incomplete well
- index well
- injection well
- inlet well
- input well
- inverted well
- leaching well
- lift well
- negative well
- nonartesian well
- nonpenetrating well
- observation well
- open well
- open-end well
- partially penetrating well
- percolation well
- perfect well
- perforated-casing well
- pump well
- radial well
- recharge well
- relief well
- sand drainage well
- screened well
- settling well
- shallow well
- stair well
- stern well
- stilling well
- test well
- thermometer well
- tube well
- waste well
- water well
- wet well